طریق ثبت نام در آموزشگاه

آموزشگاه کتاب مقدس

در آموزشگاه کتاب مقدس شما از ابتدای ایمان مسیحی تا شاگرد سازی و خادم سازی آموزش خواهید دید و برای ملکوت خدا و زندگی شخصی مجهز خواهید شد.

چه کسی می تواند شرکت کند؟

این آموزشگاه برای نوایمانان و ایمانداران می باشد که مایل به شناخت و رشد در ایمان مسیحی می باشند. و همه می توانند در آموزشگاه کتاب مقدس شرکت کنند.

دوره راه عیسی

این دوره برای حق جویان و جهت آشنایی با مسیحیت می باشد و شرکت در این دوره برای عموم آزاد است.

خادم سازی

این دوره برای شاگردان عیسی مسیح می باشد که به جهت شناخت و تجهیز در عطایا و خواندگی خود

معلمین این آموزشگاه

IMG_5051

کشیش احمد غفاری

معلم آموزشگاه

IMG_5125

کشیش ایلیا چنانی

معلم آموزشگاه

Practice makes perfect

ایماندارانی که در این آموزشگاه به عنوان خادمین آموزش می ببینند قادر خواهند بود که در زمان آموزش کارهای خدمتی را به صورت عملی به انجام برسانند تا هم در شخصیت ودر عطایای خود بیشتر رشد کنند.

منابع آموزشی

این منابع به صورت کتاب، ویدیو و فایل های دیجیتالی می باشند که در دسترس دانشجویان این آموزشگاه خواهد بود.

Learn from the very best

Join our course and start building the most wanted career available today. We make sure every class is easily understood, and that all students reach the same level of expertise needed for today’s hi-tech industry.

زمان های تحصیلی

طبق برنامه ریزی های شخصی دانشجو و معلمین آموزشگاه می باشد.

آدرس ما

Orkestergatan 5, 215 85 malmö