ارتباط با خادمین کلیسا

برای ارتباط برقرار کردن باخادمین کلیسا شما می توانید از طریق ایمیل یا شماره تلفن، تماس برقرار کنید.

کشیش ارشد کلیسا برادر احمد غفاری

شبان کلیسا خواهر سارا میر ترابی

کشیش کلیسا برادر ایلیا چنانی

IMG_0504 (1).ipg

خواهر الهه اصفهانی های سده

خواهر الهام سبزواری