درود خدمت شما دانشجويان كتاب مقدس. در اين ترم سوم ما نگاهى عميق به كتاب مقدس و درس هاى ذكر شده مى اندازيم. هر درسى بين 7- 10 قسمت خواهد بود. شركت كردن در اين دروس بعد از اتمام دوره رشد روحانى مى باشد.

  1. مرروى بر عهدجديد
  2. مررورى بر عهد عتيق
  3. شناخت عطاياى روح القدس
  4. بررسى رساله غلاطيان
  5. شاگردى و شاگردسازى
  6. بشارت دادن
  7. پرستش و كتاب مقدس
  8. عيسى مسيح و روح القدس
  9. عهد هاى خداوند
  10. تعليم و موعظه