دوره ی آلفا

 

این دوره برای حق جویان و جهت آشنایی با مسیحیت می باشد و شرکت در این دوره برای عموم آزاد است

دوره ی رشد روحانی

 

این دوره برای ایمان داران به مسیح می باشد به جهت رشد روحانی و داشتن یک زندگی مسیحی پیروزمند

دوره ی شاگرد سازی مقدماتی

این دوره برای ایمان دارانی می باشد که میخواهند به عنوان شاگرد عیسی مسیح را پیروی کنند

دوره ی شاگرد سازی پیشرفته

این دوره برای شاگردان عیسی مسیح می باشد که به جهت شناخت و تجهیز در عطایا و خواندگی خود