شما می توانید از طریق های زیر هدایای خود را بفرستید:

Swish: برای افرادی که در داخل سوئد هستند

Swishnr: 1234198792

از اسکن برنامه سویش میتوانید استفاده کنید

 

Bankkontonummer: 9960 3407421209

PlusGironummer: 74 21 20-9
Bankgironummer: 395- 1092

برای افراد خارج از کشور از طریق IBAN میتوانید هدیه خود را بفرستید
IBAN: SE40 9500 0099 6034 0742 1209

 

 

از طریق Paypal