محتوای دوره
شناخت خداوند
شناخت خداوند از طریق مکاشفه هایی که برای ما فراهم کرده.مکاشفه خاص و عام
0/2
شناخت خدا قسمت دوم
0/2
حقانیت کتاب مقدس
در این درس در مورد کلام مکتوب خدا یاد خواهیم گرفت
0/2
حقانیت کتاب مقدس قسمت 2
0/2
صلیب عیسی مسیح
در این درس به اهمیت مرگ و صلیب مسیح خواهیم پرداخت.
0/4
قیام مسیح از مردگان
در این درس به دلایل و شواهد قیام مسیح و اهمیت آن خواهیم پرداخت
0/4
توبه و تولد تازه
در این درس معنی توبه و اهمیت آن توضیح داده خواهد شد. و معنی تولد تازه در ایمان مسیحی و طریق دریافت تولد تازه خواهیم پرداخت
0/4
ایمان چیست؟
ایمان از نظر کتاب مقدس چیست؟ در این درس از طریق کتاب مقدس جواب خواهیم داد.
0/4
دعا در مسیحیت چیست؟
در این درس از اهمیت دعا در ایمان مسیحی و همینطور چطور دعا کنیم. خواهیم پرداخت
0/4
پرستش چیست؟
پرستش حقیقی چیست و چطور باید پرستش کنم؟ در این درس جواب خواهیم داد
0/4
کلیسا چیست؟
در این درس به اهمیت و معنی اصلی کلیسا خواهیم پرداخت
0/4
روح القدس کیست؟
آیا روح القدس خداست؟ یافقط نیرو یا فرشته است؟ در این درس جواب خواهیم داد
0/6
شام آخرچیست؟
شام آخر یا عشاء ربانی را در این درس بررسی خواهیم کرد.
0/4
تعمید چیست؟
تعمید چیست و چرا باید تعمید گرفت؟ در این درس جواب خواهیم داد.
0/2
فرشتگان
در این درس به انواع و کارهای فرشتگان خواهیم پرداخت.
0/2
ملکوت خدا چیست؟
در این درس به معنی و اهمیت ملکوت خدا و چطور می توان وارد آن شد؟ خواهیم پرداخت
0/4
تثلیث چیست؟
خدای واحد یا چند خدایی؟ معنی تثلیث و مفهوم آن را در این درس .بررسی خواهیم کرد
0/6
دروس آلفا