لیست درس
شناخت خداوند
شناخت خداوند از طریق مکاشفه هایی که برای ما فراهم کرده.مکاشفه خاص و عام
0/2
شناخت خدا قسمت دوم
0/2
حقانیت کتاب مقدس
در این درس در مورد کلام مکتوب خدا یاد خواهیم گرفت
0/2
حقانیت کتاب مقدس قسمت 2
0/2
صلیب عیسی مسیح
در این درس به اهمیت مرگ و صلیب مسیح خواهیم پرداخت.
0/4
قیام مسیح از مردگان
در این درس به دلایل و شواهد قیام مسیح و اهمیت آن خواهیم پرداخت
0/4
توبه و تولد تازه
در این درس معنی توبه و اهمیت آن توضیح داده خواهد شد. و معنی تولد تازه در ایمان مسیحی و طریق دریافت تولد تازه خواهیم پرداخت
0/4
ایمان چیست؟
ایمان از نظر کتاب مقدس چیست؟ در این درس از طریق کتاب مقدس جواب خواهیم داد.
0/4
دعا در مسیحیت چیست؟
در این درس از اهمیت دعا در ایمان مسیحی و همینطور چطور دعا کنیم. خواهیم پرداخت
0/4
پرستش چیست؟
پرستش حقیقی چیست و چطور باید پرستش کنم؟ در این درس جواب خواهیم داد
0/4
کلیسا چیست؟
در این درس به اهمیت و معنی اصلی کلیسا خواهیم پرداخت
0/4
روح القدس کیست؟
آیا روح القدس خداست؟ یافقط نیرو یا فرشته است؟ در این درس جواب خواهیم داد
0/6
شام آخرچیست؟
شام آخر یا عشاء ربانی را در این درس بررسی خواهیم کرد.
0/4
تعمید چیست؟
تعمید چیست و چرا باید تعمید گرفت؟ در این درس جواب خواهیم داد.
0/2
فرشتگان
در این درس به انواع و کارهای فرشتگان خواهیم پرداخت.
0/2
ملکوت خدا چیست؟
در این درس به معنی و اهمیت ملکوت خدا و چطور می توان وارد آن شد؟ خواهیم پرداخت
0/4
تثلیث چیست؟
خدای واحد یا چند خدایی؟ معنی تثلیث و مفهوم آن را در این درس .بررسی خواهیم کرد
0/6
درس: قسمت دوم
درباره درس
فایل های تمرین
هیچ پیوستی یافت نشد
هیچ پیوستی یافت نشد
لیست درس
شناخت خداوند
شناخت خداوند از طریق مکاشفه هایی که برای ما فراهم کرده.مکاشفه خاص و عام
0/2
شناخت خدا قسمت دوم
0/2
حقانیت کتاب مقدس
در این درس در مورد کلام مکتوب خدا یاد خواهیم گرفت
0/2
حقانیت کتاب مقدس قسمت 2
0/2
صلیب عیسی مسیح
در این درس به اهمیت مرگ و صلیب مسیح خواهیم پرداخت.
0/4
قیام مسیح از مردگان
در این درس به دلایل و شواهد قیام مسیح و اهمیت آن خواهیم پرداخت
0/4
توبه و تولد تازه
در این درس معنی توبه و اهمیت آن توضیح داده خواهد شد. و معنی تولد تازه در ایمان مسیحی و طریق دریافت تولد تازه خواهیم پرداخت
0/4
ایمان چیست؟
ایمان از نظر کتاب مقدس چیست؟ در این درس از طریق کتاب مقدس جواب خواهیم داد.
0/4
دعا در مسیحیت چیست؟
در این درس از اهمیت دعا در ایمان مسیحی و همینطور چطور دعا کنیم. خواهیم پرداخت
0/4
پرستش چیست؟
پرستش حقیقی چیست و چطور باید پرستش کنم؟ در این درس جواب خواهیم داد
0/4
کلیسا چیست؟
در این درس به اهمیت و معنی اصلی کلیسا خواهیم پرداخت
0/4
روح القدس کیست؟
آیا روح القدس خداست؟ یافقط نیرو یا فرشته است؟ در این درس جواب خواهیم داد
0/6
شام آخرچیست؟
شام آخر یا عشاء ربانی را در این درس بررسی خواهیم کرد.
0/4
تعمید چیست؟
تعمید چیست و چرا باید تعمید گرفت؟ در این درس جواب خواهیم داد.
0/2
فرشتگان
در این درس به انواع و کارهای فرشتگان خواهیم پرداخت.
0/2
ملکوت خدا چیست؟
در این درس به معنی و اهمیت ملکوت خدا و چطور می توان وارد آن شد؟ خواهیم پرداخت
0/4
تثلیث چیست؟
خدای واحد یا چند خدایی؟ معنی تثلیث و مفهوم آن را در این درس .بررسی خواهیم کرد
0/6
0% Complete