این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

دسته‌ها:

Church Aramesh

Church Aramesh

کلیسای آرامش مالمو، کلیسای فارسی زبانان و عرب زبانان در کشور سوئد خدمت خود را در میان قوم های ایرانی و افغان انجام میدهد. جلسات پرستی و جلسات دعا و تعلیم و خدمت بشارت و کمک های مشاوره ای و دیگر خدمات به صورت هفتگی برگزار می شود.