ارتباط با خادمین کلیسا

برای ارتباط برقرار کردن باخادمین کلیسا شما می توانید از طریق ایمیل یا شماره تلفن، تماس برقرار کنید.

کشیش ارشد کلیسا بنیامین غفاری
Pastor benjamin Ghafari

شبان کلیسا سارا میر ترابی Pastor Sara Mir Torabi

کشیش کلیسا ایلیا چنانی Pastor Elia Chenani

IMG_0504 (1).ipg

خواهر الهه اصفهانی های سده

خواهر الهام سبزواری